REGULAMIN

REGULAMIN GALERII INTERNETOWEJ ART-PROFILE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Internetowa galeria sztuki ART-PROFILE (zwana dalej Galeria) stworzona i prowadzona przez firmę Art-profile Sp. z o.o. z siedzibą: 15-005 Białystok, ul. Sinkiewicza 90 / 19, NIP 527-23-47-602, REGON 017167586, KRS 0000195939.
 2. Galeria stworzona celem wystawienia w sieci Internet przedmiotów dzieł sztuki, ofert wykonania dzieł sztuki na indywidualne zlecenia, przedmiotów nie będącymi dziełami sztuki ale nieodłącznie z nimi związane oraz ich sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Galeria znajduje się na stronach internetowych:
  www.art-profile.com
  www.art-profile.pl
    (przekierowanie na  www.art-profile.com)
  www.tenk.pl
    (przekierowanie na  www.art-profile.com)
 4. Galeria jest prowadzona w następujących wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.
 5. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wprowadzenia nowych wersji językowych.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienia w Galerii mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zamówienia można składać przez cała dobę poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronach Galerii.
 3. Zamówienie może być składane w języku odpowiednim do wybranej wersji językowej Galerii.
 4. Podstawowym warunkiem przejęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień zawierającego między innymi:
  • informacją o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
  • szczegółowe informacji zawartości koszyka zamówień
  • wybór kraju dostawy zamówienia
  • wybór sposobu dostarczenia zamówienia
  • formularz z danymi billingowymi i adresem wysyłkowym (jeżeli jest inny niż bilingowy)
  • wybór formy płatności za zamówienie.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany e-mail zawierający między innymi:
  • informację z prośbą o potwierdzenie transakcji
  • szczegółowe informacji o transakcji
  • numer rachunku bankowego Galerii.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i nosi charakter umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Klientem), a Galerią.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz dokonania, wybranej przez Klienta, formy płatności.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości, co do wiarygodności danych - Galeria może odstąpić od realizacji zamówień lub zażądać uzupełnienia brakujących danych.
 3. Zamówienia są dostarczane pod adres billingowy wskazany w formularzu zamówień lub adres wysyłkowy jeżeli jest inny niż bilingowy na koszt Klienta.
 4. Zamówienia są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem Internetu i POCZTY POLSKIEJ, oraz na cały świat za pośrednictwem Internetu i POCZTY POLSKIEJ.
 5. Terminy i koszty dostarczenia zamówień są uzależniony od rodzaju wybranego zamówienia oraz od sposobu i miejsca jego dostarczenia i wyliczane w oparciu o cenniki POCZTY POLSKIEJ.
 6. Termin dostarczenia zamówień dzieł gotowych, będących w dyspozycji Galerii to: do 2 dni roboczych, plus termin podany przez wybranego dostawcy do wskazanego miejsca.
 7. Termin dostarczenia zamówień indywidualnych to: termin podany przy każdym z zamówień (lub ustalony indywidualnie), plus termin podany przez wybranego dostawcy do wskazanego miejsca.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Galeria zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie Ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym przedmiocie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN), w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach szterlingach (GBP) i są przeliczane według kursu Narodowego Banku Polskiego. 
 3. Główną walutą rozliczeniową Galerii jest złoty polski (PLN). 
 4. Zamówienia składane w innych walutach w końcowej fazie będą przeliczane na złote polskie (PLN) według kursu Narodowego Banku Polskiego.
 5. Galeria uzależnia akceptacje formy płatności od charakteru zamówień i miejsca jego dostarczania.
 6. Formy płatności dla zamówień dostarczanych na terenie Polski i odbiór osobisty:
  Za pobraniem - opłata gotówką przy odbiorze osobistym w pracowni artystycznej.
  Przelewem, przedpłata - przelew bankowy zrobiony poza serwisem Internetowym Galerii.
 7. Formy płatności dla zamówień dostarczanych poza teren Polski:
  Przelewem, przedpłata - przelew bankowy zrobiony poza serwisem Internetowym Galerii.
 8. Formy płatności dla zamówień ON-LINE dostarczanych za pośrednictwem Internetu:
  Przelewem, przedpłata - przelew bankowy zrobiony poza serwisem Internetowym Galerii.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.00.22.271) Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez zwrot przedmiotu Galerii w całości, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, gdy przedmiot nie był w żaden sposób używany, kopiowany ani nie został w jakikolwiek sposób zniszczony. 
 4. Klient musi skontaktować się z Galerią informując o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane przedmioty.
 5. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku zwrotu należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, w terminie do 21 dni od otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH 

 1. Dane każdego Klienta służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili Klient ma wgląd w swoje dane, może je modyfikować lub usunąć.
 2. Wszystkie przedmioty zarówno wystawione na stronach Galerii jak i stworzone na indywidualne zamówienia są utworami w rozumieniu Prawa Autorskiego i objęty ochroną Prawa Autorskiego i Prawa Pokrewnego.
 3. Wszystkie przedmioty nabyte w Galerii zarówno wystawione na stronach www jak i stworzone na indywidualne zamówienia są egzemplarzami utworu w rozumieniu Prawa Autorskiego i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Zamawiający nie nabywa prawa do powielania utworu celem publicznego rozpowszechnienia jego w sposób odpłatny lub nieodpłatny.
 4. Nabycie prawa do powielania utworu celem publicznego rozpowszechnienia jego w sposób odpłatny lub nieodpłatny następuje poprzez zawarcie odrębnej umowy z autorem utworu.
 5. Wszystkie przedmioty nabyte w Galerii zarówno wystawione na stronach www, jak i stworzone na indywidualne zamówienia, nie mogą w żaden sposób być wykorzystywane przeciwko osobom trzecim lub w jakikolwiek sposób łamać ich praw.
 6. Zamawiający bierze na siebie całą odpowiedzialność za skutki przekazania nabytych przedmiotów (utworów) osobom trzecim.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Klient akceptuje, że medium elektroniczne jakim jest strona www może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy przedmiotem prezentowanym na stronie www, a rzeczywistym kolorem przedmiotu.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sad właściwy rzeczowo siedzibie Galerii.